Kako postati lovac

I

UKRATKO IZ ZAKONA O DIVLJAČI I LOVSTVU

Prema  odredbama Zakona o divljači i lovstvu (Sl. gl. RS, br. 18/10),  lovac je fizičko lice koje je steklo lovnu kartu za tekuću lovnu godinu, ispunjava uslove iz propisa kojima se reguliše oružje i municija i osposobljeno je za lov.

Polaganje lovačkog ispita je propisano Pravilnikom o lovačkom ispitu  (Sl. gl. RS, br. 26/12).

Da bi pristupilo polaganju lovačkog ispita, fizičko lice (kandidat) treba  da  ispuni sledeće uslove:

 1. da je punoletno (navršenih 18 godina života)
 2. da priloži dokaz o obučenosti za rukovanje lovačkim oružjem
  (Uverenje o pohađanju i obučenosti za rukovanje  lovačkim oružjem  izdaju ovlašćene organizacije koje sprovode obuku u  skladu sa programom obuke za rukovanje vatrenim oružjem (Sl. gl. RS, br. 1/99)

Lovački ispit se polaže pred tročlanom komisijom za polaganje lovačkog ispita. Članovi komisije moraju imati licencu za obavljanje određenih poslova u lovstvu.
Lovački ispit se polaže pisano, kroz testove i po potrebi usmeno, na osnovu Programa polaganja lovačkog ispita koji je sastavni deo Pravilnika o lovačkom ispitu.

 

II

PROGRAM POLAGANjA LOVAČKOG ISPITA


Polaganje lovačkog ispita sprovodi se proverom teorijskih i praktičnih znanja  iz sledećih oblasti:

– Lovački običaji i kultura:

 • osnova lovačkih običaja i lovne kulture
 • osnove iz zakonodavstva koje se odnose na lovstvo (pravo na lov, lovna karta, izdavanje dozvole za lov, popunjavanje izveštaja o izvršenom lovu, naknada za ulovljenu divljač, prateća dokumentacija za ulovljenu divljač i njene delove)
 • ostali propisi kojima se uređuje divljač i lovstvo;

– Biologija i bolesti divljači:

 • vrste sisara i ptica svrstane u lovnu divljač i njihove najznačajnije osobine (podela divljači po statusu zaštite, najugroženije zaštićene i strogo zaštićene vrste divljih sisara i ptica, rasprostranjenje, biologija, morfologija i vreme reprodukcije, trajanje lovne sezone/lovostaj);
 • ishrana i prihranjivanje divljači u lovištu (obrada i podizanje polja i remiza za divljač, prikupljanje i iznošenje hrane, soli i medikamenata u lovište);
 • bolesti divljači (najčešće bolesti od kojih oboleva krupna dlakava, sitna dlakava i pernata divljač i krupne zveri, zoonoze i mere za sprečavanje pojave, širenja i suzbijanje bolesti divljači);
 • zdravstvena zaštita divljači (mere zdravstvene zaštite divljači, mere za sprečavanje štete na divljači i štete od divljači, neškodljivo uklanjanje leševa divljih životinja i pasa i mačaka lutalica);
 • utvrđivanje broja, strukture (starosna i trofejna) i stanja divljači u lovištu (praćenje, osmatranje i brojanje divljači),
 • postupak sa ulovljenom divljači i promet divljači (obeležavanje ulovljene divljači, odstranjivanje utrobe-iznutrica, priprema za prenos-transport, hlađenje ulovljene divljači i postupak sa trofejom u toku transporta-nošenja na obradu).

– Gazdovanje lovištem, uslovi i načini lova:

 • lovište (pojam lovišta, podela lovišta, uređivanje lovišta, lovni i lovno-tehnički objekti, poboljšanje prirodnih uslova staništa u lovištu);
 • planska dokumenta za gazdovanje lovištem (program razvoja lovnog područja, lovna osnova lovišta, godišnji plan gazdovanja lovištem, program naseljavanja divljači);
 • uslovi i načini lova divljači (načini lova, organizacija izvođenja lova krupne, sitne dlakave i sitne pernate divljači i krupnih zveri, upotreba lovačkih pasa, sokola i ptica grabljivica u lovu),
 • trofeji divljači (procena trofeja u prirodi i trofejni list);

– Lovačko oružje, municija i lovna balistika:

 • lovačko oružje i municija i tehnika gađanja (istorijat, podela, vrste i namena lovačkog oružja, municija za lovačko oružje i njene osobine, nišanski uređaji i sprave, tehnika gađanja lovačkim oružjem, lovna balistika, ograničenja upotrebe lovačkog oružja i lovačke municije i lovno streljaštvo);
 • mere bezbednosti u lovu (propisi o merama bezbednosti u lovu, mere
  bezbednosti pri dolasku u lov, u toku lova i pri povratku iz lova i sprečavanje pojave
  i širenja požara);
 • prva pomoć u lovu (povrede u lovu, postupak sa povređenim licem, prva pomoć povređenom, prenos, prevoz do medicinske ustanove i rizici);

– Lovna kinologija:

 • lovna kinologija (vrste lovačkih pasa, upotreba lovačkih pasa u lovu, obuka
  lovačkih pasa i prateća dokumentacija za lovačke pse);
 • bolesti lovačkih pasa (najčešće bolesti od kojih oboljevaju lovački psi, zoonoze i mere za sprečavanje pojave, širenja i suzbijanje bolesti lovačkih pasa).

Pravne izvore i literaturu za polaganje lovačkog ispita čine:

 1. Zakon o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i podzakonski akti doneti na osnovu njega;
 2. Zakon o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, br. 9/92 , 53/93 – dr.zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 44/98 , 39/03 , 85/05 – dr. zakon, 101/05 – dr.zakon i 27/11 – US);
 3. Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 , 88/10 i 91/10 -ispravka);
 4. Zakon o dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS”, broj 41/09);
 5. Zakon o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05 i 30/10);
 6. Zakon o šumama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10);
 7. udžbenici i praktikumi obrazovnih ustanova u kojima se proučavaju predmeti iz oblasti lovstva;
 8. Velika ilustrovana enciklopedija lovstva, u dve knjige, štampana 1993. godine u izdanju „Građevinske knjige” Beograd i „Dnevnik” Novi Sad i lovački priručnici;
 9. propisi Kinološkog saveza Srbije.

 

III

PRIJAVA LOVAČKE OBUKE I LOVAČKOG ISPITA


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa odredbom člana 64. stav 6. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS“ broj 18/10), dalo je  saglasnosti na predlog visine naknade za izdavanje Uverenja o položenom lovačkom ispitu i naknade za rad Komisije za polaganje lovačkog ispita. Naknada ne obuhvata organizacione i ostale troškove lovačkog ispita kao i troškove obuke za polaganje lovačkog ispita (angažovanje predavača sa odgovarajućom licencom za obavljenje određenih poslova u lovstvu, obezbeđivanje odgovarajućeg prostora i opreme za izvođenje obuke i proveru obučenosti kandidata).

U cilju efikasnijeg organizovanja polaganja lovačkog ispita, molimo Vas da prijavu za lovački ispit dostavljate elektronskom poštom.

Prijavu obuke i lovačkog ispita možete izvršiti na e-mail:   info@lss.rs

 

PRIJAVA ZA LOVAČKI ISPIT

Prijavljujem se za polaganje lovačkog ispita jer ispunjavam osnovne uslove:

– Punoletno sam lice sa navršenih 18 godina života (važeća lična karta);
– Posedujem dokaz o obučenosti za rukovanje lovačkim oružjem:
      Uverenje o pohađanju obuke i obučenosti za rukovanje vatrenim oružjem – vrsta oružja lovački karabin ili lovačka puška sa glatkim cevima, izdato od strane organizacije ovlašćene za sprovođenje obuke za rukovanje vatrenim oružjem
      ili
      Posedujem oružni list za jedno lovačko oružja (fotokopija važećeg oružnog lista za lovačko oružje)
– Prijavljujem se za lovacku obuku.

  TERMINI POLAGANJA LOVAČKOG ISPITA

   

  You are donating to : Greennature Foundation

  How much would you like to donate?
  $10 $20 $30
  Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
  How many times would you like this to recur? (including this payment) *
  Name *
  Last Name *
  Email *
  Phone
  Address
  Additional Note
  paypalstripe
  Loading...